publication

Quy trình xuất bản bài báo khoa học

Xuất bản (publications) mà nhất là các bài báo trên tạp chí khoa học có bình duyệt (peer-review journals) là một vấn đề sống còn, ảnh hưởng đến tiền lương, việc lên chức, danh tiếng… của một nhà nghiên cứu. Vậy quy trình của việc này là như thế nào?