PhD

Quy trình xuất bản bài báo khoa học

Xuất bản (publications) mà nhất là các bài báo trên tạp chí khoa học có bình duyệt (peer-review journals) là một vấn đề sống còn, ảnh hưởng đến tiền lương, việc lên chức, danh tiếng… của một nhà nghiên cứu. Vậy quy trình của việc này là như thế nào?

Các dạng học bổng/funding cho PhD

PhD thường kéo dài từ 3 đến 5 năm (5-7-10 năm cũng không phải quá hiếm). Đây là một quá trình dài, nhiều chông gai và đương nhiên là tốn kém. May thay, có khá nhiều cách để chu cấp việc làm PhD…