Magnificent sun rise and sunset in Myanmar

Myanmar, Burma, Miến Điện, 3 cái tên, 1 vùng đất. Vùng đất của chùa chiền, của sự hoang sơ, của những con người hiền lành thân thiện và của mặt trời!