Tips for applying scholarship

Mục này bao gồm các thông tin liên quan đến lựa chọn loại học bổng, các bước chuẩn bị apply, kinh nghiệm xin LoR, viết SoP/research proposal, trả lời phỏng vấn ….

Tổng quan:

Chuẩn bị hồsơ:

Trả lời phỏng vấn:

 

Leave a Reply